tisknemekvalitne.cz

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

KONTROLA_ZDARMAVZORKY_ZDARMAdobirkaDOPRAVA_ZDARMA2

Neváhejte nás kontaktovat:  737 / 41 22 64 ;  info@tisknemekvalitne.cz

 


Home Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Email Tisk PDF

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy TISKNEMEKVALITNE.CZ se sídlem v Nových Dvorech 74, 413 01 Roudnice nad Labem

A. Všeobecné obchodní podmínky

I. Obecně – platnost podmínek
Následující všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré polygrafické služby, jež zajišťuje pro své zákazníky ( dále „objednatele“) firma Michal Vaněk – TISKNEME KVALITNE.CZ. (dále jen „ prodávající“). Smlouvu s objednatelem lze uzavřít zvlášť anebo formou výslovné objednávky objednatele učiněné v souladu s ustanovením těchto VOP.
Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu, který vzniká na základě smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a objednatelem. Tyto obchodní podmínky jsou přílohou Smlouvy. V případě rozporu mezi těmito obchodními podmínkami a Smlouvou, má přednost ujednání ve Smlouvě. Odkaz na všeobecné smluvní podmínky zákazníka se nepřipouští.

II. Komunikace se zákazníkem
Zákazník je povinen pří ukládání objednávky zadat adresu pro elektronickou poštu (e-mailová adresa), která musí mít zajištěnou technickou funkčnost od doby odeslání objednávky až do dokončení zakázky. Zejména má zákazník povinnost zajistit při správně nastaveném spam-filtru příjem e-mailu firmy TISKNEMEKVALITNE.CZ. Tato e-mailová adresa platí i pro další zakázky do odvolání nebo s žádostí o změnu.
Firma TISKNEMEKVALITNE.CZ je oprávněna, ale není zavázána odesílat veškeré zprávy - i zprávy, které jsou ze smluvního vztahu a pro řádné splnění smlouvy povinné - jiným způsobem než elektronickou poštou zaslat. Zákazník nemůže ani zažádat o zaslání zprávy telefonem, dopisem, faxem nebo mobilními telekomunikačními službami, a ani se při chybějících informacích nemůže odvolat na nevědomost, pokud mu firma TSIKNEMEKVALITNE.CZ zprávu zaslala na E-mailovou adresu dle odstavce 1.
Zprávy zasílané e-mailem od TISKNEMEKVALITNE.CZ na e-mailovou adresu dle odstavce 1, platí jako doručené k zákazníkovi po jejich odeslání. Za chyby přenosu TISKNEMEKVALINE.CZ. zodpovídá jen v případě chyb ze své strany. Zákazníkovi je dovoleno předložit důkaz o nedoručené zprávě, pokud chyba nevznikla na jeho straně. TISKNEMEKVALITNE.CZ není povinna upozornit zákazníka na chybějící, neplatnou nebo nefunkční e-mailovou adresu ve smyslu dle odstavce 1.

III. Nabídka a uzavření smlouvy
Odesláním objednávky předkládá zákazník společnosti TISKNEMEKVALITNE.CZ nabídku na uzavření kupní smlouvy. V okamžiku, kdy je e-mailem zákazníkovi doručeno potvrzení jeho objednávky společností TISKNEMEKVALITNE.CZ, je právně závazná kupní smlouva uzavřena. Smlouva vznikne za zde uvedených podmínek i tehdy, jestliže zákazník v objednávce uvede dodací adresu, která se od jeho adresy liší. Jedná-li objednatel pouze jako zmocněnec třetí osoby, dojde k uzavření smlouvy s takovou třetí osobou pouze tehdy, pokud společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ obdrží příslušnou plnou moc a výslovně potvrdí uzavření smlouvy s třetí osobou.
Společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ si vyhrazuje právo odmítnout objednávky a kdykoli odstoupit od již uzavřených smluv po doručení tiskových dat, jejichž předmětem jsou tisková data propagující pornografii, fašismus či porušující ústavu České republiky. Společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ je povinna dodat zboží zákazníkovi a převést na něj vlastnické právo oproti úhradě kupní ceny v souladu s dohodnutými podmínkami. Zákazník se zavazuje v souladu s dohodnutými podmínkami uhradit kupní cenu za zboží a převzít zboží od společnosti TISKNEMEKVALITNE.CZ

IV. Kupní ceny a fakturace
Uvedené kupní ceny zahrnují balné, přepravné, poštovné a zákonnou daň z přidané hodnoty, nevyplývá-li z potvrzení objednávky něco jiného. Uvedené kupní ceny platí pod podmínkou, že se po uzavření smlouvy nezmění údaje, které byly obsahem zákazníkovy nabídky na uzavření kupní smlouvy. Náklady vzniklé v souvislosti s dodatečnými změnami požadovanými zákazníkem budou účtovány zvlášť.
Náklady na přepravu zahrnují jednorázové zaslání na dodací adresu uvedenou zákazníkem. Společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ zasílá své faktury výhradně prostřednictvím e-mailu. Tyto faktury opravňují neomezeně k odpočtu daně z přidané hodnoty na vstupu. Svou nabídkou vyslovuje zákazník souhlas s tímto způsobem předávání faktur. Faktura není podmínkou splatnosti pohledávky.

V. Dodací lhůta a lhůta pro plnění, přeprava

Nepřevezme-li objednatel plnění v dohodnutém termínu, má prodávající právo účtovat objednateli plnou výši nákladů s opakovaným doručením. V případě, že objednatel neodebere zhotovené dílo nejpozději do 14 dnů ode dne sjednané expedice, dává tímto objednatel prodávajícímu výslovný souhlas, aby dílo zlikvidoval na náklady objednatele. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku podle možnosti při převzetí předmětu díla, zkontrolovat jeho parametry, jakost, množství, provedení a obal. V případě, že objednatel při převzetí díla zjistí vady na díle, je povinen o této skutečnosti písemně (doporučeným dopisem, faxem, e-mailem) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od jeho převzetí, vyrozumět prodávajícího a společně se prodávajícím projednat způsob vyřízení reklamace. Obě strany se zavazují řešit vzniklé spory mimosoudně, především vzájemným jednáním.
Reklamace zjevných vad, neodhalených z důvodů zanedbání povinnosti objednatele provést prohlídku díla s náležitou péčí včas nebo vůbec, nebude uznána. V případě, že objednatel donese anonymní data, bez makety a nebude požadovat kontrolní nátisky ani nebude chtít imprimovat tisk, nemůže uplatňovat reklamaci na barevnou odlišnost nebo dokonce na chybějící texty.

Společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ je povinna hotové zboží předat přepravci za účelem jeho přepravy na místo dodání. Žádný z uvedených termínů dodání není fixní termín. Fixní termín musí být společností TISKNEMEKVALITNE.CZ jako takový výslovně označen a se zákazníkem sjednán. Není-li dohodnuto jinak, představují uvedené termíny dodání údaje pro plánované termíny expedice zboží.
Dodací lhůta počíná běžet po odeslání potvrzení objednávky společností TISKNEMEKVALITNE.CZ v ten pracovní den, ve kterém jsou do 11:00 hod. společnosti TISKNEMEKVALITNE.CZ doručeny veškeré údaje popř. předlohy potřebné pro zhotovení zboží (u objednávek expresně do 9 hodin ráno). Když si zákazník vybral zálohovou platbu jako způsob úhrady, v tomto případě bude zakázka zpracována po vstupu plateb. Začátek dodací lhůty se posune dle vstupu platby. Dodací lhůta se udává v pracovních dnech. Pracovními dny se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státních svátků.
Dodací lhůta je dodržena, je-li zboží před uplynutím dodací lhůty předáno prvnímu přepravci k přepravě na místo dodání uvedené zákazníkem. Předpokladem dodržení dodací lhůty je včasné a řádné splnění povinností zákazníka.
Nedodrží-li společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ dohodnutý termín dodání, je zákazník jakožto podnikatel dle § 2 II českého obchodního zákoníku povinen nejprve písemně stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění. Po marném uplynutí dodatečné lhůty může zákazník odstoupit od smlouvy. Jako přiměřená lhůta se sjednává lhůta v trvání 4 pracovních dnů. V případě, že je zákazník spotřebitelem dle § 52 III českého občanského zákoníku a TISKNEMEKVALITNE.CZ nedodrží dohodnutý termín dodání, může zákazník odstoupit od smlouvy.
Společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ neodpovídá za prodlení s dodávkou a plněním způsobené vyšší mocí a v důsledku událostí, které společnosti TISKNEMEKVALITNE.CZ podstatně ztíží nebo znemožní dodání zboží (zejména stávka, výluka a jiné nepředvídatelné překážky), vzniklých nezávisle na vůli společnosti TISKNEMEKVALITNE.CZ, mají-li tyto překážky prokazatelně podstatný vliv na zhotovení nebo expedici zboží, a to ani v případě fixních termínů dodání. V případě, že se nejedná o fixní termíny, je společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ oprávněna prodloužit dobu dodávky, resp. plnění, o dobu trvání překážky s připočtením přiměřené dodatečné lhůty nebo z důvodu nesplnění části závazku částečně či zcela od smlouvy odstoupit. Stane-li se za výše uvedených okolností plnění, resp. jeho část, nemožné, zaniká společnosti TISKNEMEKVALITNE.CZ povinnost plnit. TISKNEMEKVALITNE.CZ je povinna neprodleně informovat zákazníka o těchto překážkách.

VI. Přechod nebezpečí
Je-li zákazník podnikatelem ve smyslu § 2 II českého obchodního zákoníku, pak na něj přechází nebezpečí nahodilé zkázy nebo nahodilého zhoršení stavu zboží v okamžiku předání zboží prvnímu přepravci. To platí bez ohledu na to, kdo hradí náklady na přepravu. Je-li zboží připraveno k přepravě a dojde-li k prodlení s předáním zboží přepravci z důvodů, jež společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ nezapříčinila, pak přechází nebezpečí vyplývající z právních úkonů s podnikateli dle § 2 II českého obchodního zákoníku na zákazníka v okamžiku doručení avíza, že zboží je připraveno přepravě.
Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu § 52 III českého občanského zákoníku, pak na něj přechází nebezpečí nahodilé zkázy nebo nahodilého zhoršení stavu zboží až v okamžiku předání zboží zákazníkovi. Je-li zákazník v prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí nahodilé zkázy nebo nahodilého zhoršení stavu zboží na zákazníka v okamžiku prodlení. Na žádost zákazníka a na jeho náklady pojistí TISKNEMEKVALITNE.CZ zásilku proti pojistitelným škodám.

VII. Tisková data, povinnost kontroly
TISKNEMEKVALITNE.CZ vyřizuje veškeré tiskové objednávky na základě tiskových dat předložených zákazníkem. Prodávající přebírá od objednatele pouze následující tiskové podklady:

a) Podklady předané na přenosném datovém nosiči či v elektronické podobě předané e-mailem či na FTP server prodávajícího. Objednatel musí dodat výtisk po posledních opravách, opatřený podpisem. Objednatel musí uvést program, ve kterém byla grafika zpracována a počítačovou platformu. Prodávající neodpovídá za chyby a nedostatky, které se vyskytnou v objednatelem dodaných datech.

b) U výrobků, které vyžadují knihařské zpracování, musí objednatel dodat i knihařskou maketu.

Správné uložení datových souborů:

1) Post Script nebo PDF dokument MUSÍ být vycentrován(při vytváření PS zadat velikost stránky na střed, v PDF nastavit Trim box na čistý formát....), se spadávkou minimálně 3mm, s ořezovými značkami.,
2) Data MUSÍ být kompozitní (neseparované).
3) K dokumentu MUSÍ být připojena všechna použitá písma.
4) Obrázky MUSÍ být v plném rozlišení = 300dpi, minimálně 200dpi.
5) Podklady MUSÍ být ve CMYKu ( NE RGB.Lab, atd)
6) PDF soubory vytvářet zásadně z post Scriptu, PS vytvořit přes Adobe PS ovladač Level 2, Level 3.
7) Při vytvoření PDFka vypnout ICC profily, nezadávat trapping (přesah).
8) Při zadávání adresy nesmí název obsahovat akcenty, pomlčky, závorky atd., pouze čísla, písmenka a podtržítka (_)
9) Pro jednoznačné umístění dodaných stran do montáže je vhodné dodávat data společně s maketou.

Uvede-li zákazník takový formát dat či specifikace pro zhotovení zboží, které nejsou obsaženy v nabídce společnosti TISKNEMEKVALITNE.CZ, nelze zajistit, že bude tisk bezchybný. Zákazník je povinen tisková data před jejich předáním společnosti TISKNEMEKVALITNE.CZ důkladně zkontrolovat, zda jsou vhodná pro provedení požadované zakázky. Nebezpečí případných chyb polygrafických výrobků v důsledku chybných tiskových dat nese výhradně zákazník. Na výslovné přání zákazníka budou zpracovány i jiné formáty než ty, které jsou uvedeny v informacích pro zákazníky, bude-li to technicky možné.
Výslovně upozorňujeme, že převodem dat do jiných formátů, než jaké jsou uvedeny v informacích pro zákazníky, může dojít ke vzniku chyb. Chyby vzniklé převodem dat nejdou k tíži společnosti TISKNEMEKVALITNE.CZ Riziko převodu dat nese zákazník. Nejsou-li tisková data předložena v režimu CMYK, může je společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ konvertovat. Při převodu dat formátu RGB nebo ICC barevných profilů přirozeně dojde k barevným odchylkám oproti originálu. Odpovědnost za takové barevné odchylky nese výhradně zákazník. Předáním tiskových dat v jiném než CMYK režimu zákazník výslovně prohlašuje, že nese riziko převodu dat. U tiskovin, jejichž základem jsou barvy RGB s velmi nízkým rozlišením (nízkým počtem obrazových prvků) nebo u tiskovin s použitím druhů písma (fontů), které nejsou pevnou součástí dokumentu, mohou vzniknout barevné odchylky v tisku. Bezchybný tisk tímto není zaručen. To platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky tištěné společností TISKNEMEKVALITNE.CZ v minulosti.

VIII. Tisková data, kontrola, korektura
TISKNEMEKVALITNE.CZ nabízí korekturu jako zvláštní službu. Při objednávce korektury je smluvně dohodnutá dodací lhůta závazná pouze tehdy, když bude korektura schválena zákazníkem do 12 hodin pracovního dne, kdy byla korektura zákazníkovi doručena. Dojde-li ke schválení později, pak se prodlužuje dodací lhůta pro každý započatý pracovní den pozdějšího schválení o jeden pracovní den. Schválením korektury potvrzuje zákazník tisková data v podobě představené v korektuře. Pokud zákazník korekturu odmítne, musí firmě TISKNEMEKVALITNE.CZ poslat přepracovaná tisková data. V tomto případě začíná původně zákazníkem zvolená dodací lhůta znovu příchodem přepracovaných dat.

IX. Reklamace
Není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno nic jiného v souvislosti se způsobem reklamace, lze uplatnit reklamaci telefonicky nebo písemně (e-mail, dopis) v našem sídle:

Tel.: 737 /41 22 64, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Nelze uplatnit reklamaci, která spočívá pouze v tom, že zákazník nezohlednil pokyny týkající se předpokladů pro tisková data. To platí zejména pro tiskoviny, jejichž základem jsou barvy RGB, u nichž je příliš nízké rozlišení nebo jsou použity druhy písma (fonty), které nejsou pevnou součástí dokumentu. Drobné barevné odchylky nejsou považovány za vadu. To platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky tištěné společností TISKNEMEKVALITNE.CZ v minulosti.
Prodávající též nezodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií - tj barvy na monitoru neodpovídají barvám v tisku. Reklamace na množství musí být provedena bezprostředně při odběru v součinnosti s expedientem prodávajícího. Prodávající je oprávněn dodat zákazníkovi zboží, určené Smlouvou, v množstevní odchylce, která činí +/- 1,5% Smlouvou sjednaného zboží.

X. Záruka a odpovědnost za vady zboží

1. Záruka
Spotřebitel ve smyslu § 52 III českého občanského zákoníku: Je-li zákazník spotřebitelem, počíná záruční doba běžet dnem předání zboží zákazníkovi a činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením. Je-li zákazník spotřebitelem a není-li zboží při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, je zákazník oprávněn požadovat, aby společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedla zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku zákazníka buď výměnou zboží nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.
Je-li vada vzniklá po převzetí a uplatněná zákazníkem odstranitelná, má zákazník právo od společnosti TISKNEMEKVALITNE.CZ požadovat její bezplatné, včasné a řádné odstranění a společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ je povinna vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník od společnosti TISKNEMEKVALITNE.CZ namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li žádná z obou variant možná, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží zákazníkem, je zákazník oprávněn požadovat výměnu zboží nebo je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva příslušejí zákazníkovi, jde-li sice o odstranitelné vady, avšak zákazník nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Nebrání-li neodstranitelná vada řádnému používání zboží, může zákazník požadovat výměnu zboží. Nepožaduje-li spotřebitel v takovém případě výměnu zboží, má nárok na přiměřenou slevu z ceny nebo může odstoupit od smlouvy.

2. Odpovědnost za vady
Podnikatel ve smyslu § 2 II českého obchodního zákoníku Je-li zákazník podnikatelem, je povinen zkontrolovat zboží neprodleně po jeho doručení resp. převzetí a neprodleně, nejpozději však do 2 dnů od doručení resp. převzetí, písemně (dopisem, faxem či e-mailem) oznámit společnosti TISKNEMEKVALITNE.CZ zjištěné zjevné či skryté vady. Pro dodržení lhůty je rozhodující včasné odeslání oznámení. Za vadu je též považováno, pokud TISKNEMEKVALITNE.CZ dodá příliš malé množství zboží nebo jiné zboží, než jaké bylo objednáno.
Je-li část dodaného zboží vadná, zákazník není oprávněn reklamovat celé zboží. Je-li dodané zboží nebo jeho část vadné, je společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ povinna – dle své volby – při vyloučení dalších nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti za vady v přiměřené lhůtě dodat zákazníkovi chybějící zboží nebo náhradu za vadné zboží nebo vadné zboží v rámci této lhůty opravit. Lhůta je přiměřená, pokud není delší než 20 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace společnosti TISKNEMEKVALITNE.CZ Přiměřená lhůta je dodržena, byla-li náhradní dodávka či opravené zboží předáno prvnímu přepravci k přepravě v této lhůtě. Nechá-li společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ přiměřenou lhůtu pro sjednání nápravy uplynout, aniž by poskytla náhradní zboží nebo vadné zboží opravila, nebo jestliže se oprava zboží nezdaří, může zákazník požadovat opětovnou opravu zboží nebo při vyloučení ostatních nároků vyplývajících z odpovědnosti za vady odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
Je-li vadná pouze část zboží, může zákazník odstoupit od smlouvy částečně. Ohledně bezvadného zboží zůstává smlouva v platnosti. Zákazník písemně oznámí společnosti TISKNEMEKVALITNE.CZ, jaké nároky z odpovědnosti za vady uplatňuje. Společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ odpovídá za dodávky náhradního zboží a opravy ve stejném rozsahu jako za původní zboží.

Informace k právu odstoupení od smlouvy
Dle § 53 odst. 7 českého občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od smlouvy do dvou týdnů po uzavření smlouvy bez udání důvodu a zboží vrátit, za předpokladu, že je zboží způsobilé k vrácení. Vzhledem k tomu, že společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ upravuje polygrafické výrobky výhradně dle specifikace zákazníka, je právo spotřebitele na zrušení smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku dle § 53 odst. 8 písm. c), občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. vyloučeno.

XI. Vlastnictví, archivace, autorské právo
Polygrafické formy (nosiče), které společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ zhotoví a použije pro výrobu, zůstávají v jejím vlastnictví. Digitální data a jiné předměty upotřebitelné k opětovnému použití jakož i polotovary a hotové výrobky nebudou u společnosti TISKNEMEKVALITNE.CZ po termínu dodávky uschovávány ani nebudou zákazníkovi zasílány. Výrobky společnosti TISKNEMEKVALITNE.CZ jsou zhotovovány výhradně dle obsahového zadání zákazníka uvedeného v předložených tiskových datech. TISKNEMEKVALITNE.CZ nemá žádný vliv na obsah polygrafických výrobků. Zákazník prohlašuje, že vlastní veškerá práva k používání, předávání a zveřejňování přenášených dat, zejména pokud jde o textový a obrazový materiál. Zákazník ručí sám za to, že neporuší ochranná práva třetích osob, a že obsah jeho tiskovin není v rozporu s platnými právními předpisy České republiky. Společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ neodpovídá za obsah tiskovin v případě, že jimi dochází k porušování práv třetích osob, zejména neodpovídá za porušování autorských práv. Odpovědnost za práva třetích osob, zejména nároky vyplývající z autorských práv, nese výhradně zákazník.

XII. Výhrada vlastnictví
Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na zákazníka až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny. Je-li zákazník v prodlení s placením kupní ceny, je společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ oprávněna požadovat vydání zboží. Není-li se společností TISKNEMEKVALITNE.CZ dohodnuto jinak, je zákazník povinen vydat zboží společnosti TISKNEMEKVALITNE.CZ Vydání věci zákazníkem společnosti TISKNEMEKVALITNE.CZ není odstoupením od smlouvy, ledaže by toto společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ výslovně prohlásila. Společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ. je vždy oprávněna odstoupit od smlouvy, je-li zákazník déle než 5 pracovních dnů v prodlení s úhradou kupní ceny.

XIII. Splatnost plateb, započtení pohledávky
Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je zákazník povinen uhradit kupní cenu včetně DPH (konečná cena brutto) ihned v tentýž den, kdy byla uzavřena smlouva (obdrženo potvrzení objednávky). Pokud hradí zákazník kupní cenu prostřednictvím banky nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, je závazek k úhradě kupní ceny splněn v den,připsání celé platby na účet prodávajícího. Náklady platebního styku nese zákazník. Započtení ze strany zákazníka je možné pouze proti nesporné a pravomocně zjištěné pohledávce.

XIV. Použitelné právo, soudní příslušnost, částečná neplatnost
Tyto Obchodní podmínky a veškeré právní vztahy mezi společností TISKNEMEKVALITNE.CZ a zákazníkem se řídí právem České republiky. Nestanoví-li smlouva a tyto Obchodní podmínky mezi podnikatelem a společností TISKNEMEKVALITNE.CZ jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami dle § 409 a násl. obchodního zákoníku. Nestanoví-li smlouva a tyto Obchodní podmínky mezi zákazníkem jakožto spotřebitelem a společností TISKNEMEKVALITNE.CZ jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami dle § 588 a násl. občanského zákoníku.
Jsou-li smluvní partneři podnikatelé, právnické osoby veřejného práva či veřejnoprávní instituce, pak se pro veškeré spory vyplývající ze smluvního vztahu sjednává soud místně příslušný sídlu naší společnosti. Jsme však oprávněni zažalovat objednatele u jakéhokoli jiného zákonem stanoveného soudu. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo některé ustanovení v rámci ostatních ujednání neúčinným, není tím dotčena účinnost všech ostatních ustanovení či ujednání.

XV. Ostatní ujednání

    Objednatel vyjadřuje svůj výslovný souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami uzavřením konkrétní smlouvy nebo realizací objednávky prodávajícím. Pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
    Objednatel přijetím obchodních podmínek dává najevo prodávajícímu
    souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvedené údaje nebudou poskytnuty třetím stranám a budou využity výlučně pro firemní účely firmy Michal Vaněk – TISKENEME KVALITNE.CZ. Objednavatel dává souhlas se zasíláním obchodních sdělení firmou Michal Vaněk – TISKNEME KVALITNE.CZ. ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb.

B. Informace o zákazníkovi

I. Informace k nabízejícímu
Výrobky na internetové adrese www.tisknemekvalitne.cz nabízí společnost TISKNEMEKVALITNE.CZ
Živnostenský list vydal MÚ Roudnice nad Labem, odbor obecní ŽÚ pod č.j..ŽÚ/U2812/2007/MAL
II. Informace k Vašim údajům
Osobní údaje, které jste nám poskytli za účelem objednání zboží, budou použity výlučně k plnění a realizaci smlouvy. Údaje jsou zpracovávány automatizovaně. Vaše údaje použijeme i abychom Vás mohli v budoucnu informovat o nových produktech a jiných novinkách z naší nabídky. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Máte možnost si v našem systému Vámi uložené údaje vyvolat nebo je změnit. S tím nejsou spojeny žádné další náklady, vyjma nákladů hrazených Vašemu poskytovateli internetu za jeho služby. Zjistíte-li, že zpracování Vašich údajů je prováděno v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s ustanovením zákona na ochranu osobních údajů, zejména jsou –li Vaše údaje nepřesné, jste oprávněni požadovat od TISKNEMEKVALITNE.CZ vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

III. Uzavření smlouvy
V menu „Produkty“ si můžete vybrat výrobek. Poté přejděte přes příkaz „Přidat do košíku“ k objednacímu procesu, nebudete-li chtít pokračovat v nákupu. Zjistíte-li, že uvedené údaje jsou chybné, máte možnost je před dokončením objednávky opravit. Kliknutím na příkaz „Dokončit objednávku“ závazně objednáváte zboží. Ihned po odeslání objednávky obdržíte potvrzení o jejím příchodu. V okamžiku, kdy je Vám jakožto zákazníkovi e-mailem doručeno potvrzení objednávky na základě Vaší objednávky zaslané společnosti TISKNEMEKVALITNE.CZ, dochází k uzavření právně závazné kupní smlouvy.

 

Tiskové služby

Přihlášení do obchodu


Nákupní košík

tisknemekvalitne.cz
Váš košík je prázdný


Home Všeobecné obchodní podmínky